Шановні управителі!
Участь в Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA)

​Основні цілі та завдання Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) це – захист професійних інтересів управителів фондів фінансування будівництва, спільне опрацювання законодавчих ініціатив та відкритий і конструктивний діалог між учасниками ринку та органами державної влади.

Порядок вступу до Асоціації

Кандидатом в члени Асоціації (надалі – Заявник) може бути юридична особа, ка відповідає наступним вимогам:

 1. проводить професійну діяльність на фондовому ринку, а саме діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
 2. відповідає вимогам законодавства, встановленим для відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, Статуту, внутрішнім документам Асоціації, що підтверджує своєю заявою при вступі до Асоціації;
 3. подав заяву про вступ до Асоціації, та пакет документів відповідно до умов Положення про членство в Асоціації та висловила згоду з виконанням обов’язків члена Асоціації відповідно до внутрішніх документів Асоціації;
 4. створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

​Структура органів управління та їх компетенція

Відповідно до Статуту Асоціації з управління фінансами та інвестиціями управління Асоціацією здійснюють:

 1. Загальні збори членів Асоціації.
 2. Рада Асоціації.
 3. Виконавчий орган Асоціації.
 4. Дисциплінарний комітет.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізор.

Загальні збори членів Асоціації

 1. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори членів Асоціації, які скликаються Радою Асоціації у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік, або за вимогою членів Асоціації у кількості не менше 20% від загальної кількості членів Асоціації, а також на вимогу Ревізора Асоціації.
 2. Про скликання та порядок денний Зборів члени Асоціації мають бути проінформовані не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів членів Асоціації, шляхом надсилання електронного документу у вигляді повідомлення на електронну пошту члена Асоціації. Повідомлення також обов’язково розміщується на офіційному веб-сайті Асоціації.
  У повідомленні повинні бути зазначені:
 • повне найменування органу Асоціації, який прийняв рішення про проведення Загальних зборів членів Асоціації;
 • ініціатор скликання Зборів (у разі проведення позачергових Загальних зборів Асоціації);
 • дату, час та місце проведення Зборів. У разі проведення Загальних зборів членів Асоціації шляхом письмового опитування, вказується лише дата проведення підрахунку голосів за результатами письмового опитування членів Асоціації, яка вважається датою проведення Зборів;
 • перелік питань порядку денного;
 • час початку та закінчення реєстрації членів Асоціації для участі у Загальних зборах членів Асоціації;
 • порядок ознайомлення членів Асоціації з документами, пов'язаними ізпорядком денним.
 1. Зміни до порядку денного Загальних зборів членів Асоціації вносяться не
  пізніш ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів членів Асоціації та доводяться до відома всіх членів Асоціації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Асоціації та надіслання в електронній формі у вигляді електронного документу на адресу електронної пошти члена Асоціації.
 2. До виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації належить:
  а) затвердження планів та основних напрямів діяльності Асоціації;
  б) обрання та відкликання Ревізора Асоціації;
  в) обрання та відкликання членів Ради Асоціації;
  г) обрання та відкликання членів Дисциплінарного комітету;
  д) затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін та доповнень;
  е) розгляд і затвердження результатів діяльності за звітний період звітів Ради Асоціації, Виконавчого органу та Ревізора Асоціації;
  є) затвердження внутрішніх документів Асоціації;
  ж) прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності Асоціації;
  з) прийняття рішення про утворення (припинення) постійно діючого третейського суду Асоціації, затвердження положення про постійно діючий третейський суд Асоціації, регламенту третейського суду та внесення до них змін.
 1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації, у тому числі і з тих, що відносяться до компетенції інших органів Асоціації.

 Рада Асоціації

 1. Рада Асоціації є органом управління Асоціації, який обирається
  Загальними зборами членів Асоціації та представляє інтересі членів Асоціації у період між Загальними зборами членів Асоціації.
 2. Рада Асоціації обирається Загальними зборами членів Асоціації строком
  на три роки. У разі закінчення строку повноважень членів Ради, їх повноваження
  у повному обсязі діють до моменту обрання нового складу Ради.
 3. Рада підзвітна в своїй діяльності Загальним зборам членів Асоціації і
  організує виконання рішень Загальних зборів.
 4. До компетенції Ради Асоціації належить вирішення питань, передбачених
  Статутом та питань, що делеговані Загальними зборами членів Асоціації, а саме:
  а) визначення основних напрямків діяльності та розробка стратегії діяльності Асоціації, прийняття річного бюджету (з наступним затвердженням Загальними зборами членів Асоціації) та здійснення контролю за їх реалізацією; б) затвердження розміру вступних, періодичних та інших членських внесків;
  в) затвердження Правил Асоціації, крім тих затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації;
  г) встановлення порядку розгляду заяв та скарг членів Асоціації;
  д) призначення та звільнення Генерального директора, визначення умов його контракту;
  е) прийняття рішення про скликання чергових або проведення позачергових Загальних зборів Асоціації, затвердження їх порядку денного та тексту оголошення про проведення Загальних зборів, прийняття рішень про зміни в порядку денному Загальних зборів;
  є) погодження договорів, що укладаються з метою співробітництва з державними органами, об’єднаннями професійних учасників фондового ринку, асоціаціями, іншими юридичними особами, як резидентами так і не резидентами;
  ж) обрання та припинення повноважень Голови Ради;
  з) прийняття нових членів, припинення членства в Асоціації, в тому числі тимчасового припинення членства;
  і) в разі необхідності, створює та організовує діяльність комітетів, комісій та робочих груп Асоціації;
  ї) здійснює управління майном Асоціації, у випадку делегування таких повноважень Загальними зборами членів Асоціації;
  к) звітує перед Загальними зборами Асоціації з питань використання бюджету Асоціації;
  л) подає Загальним зборам Асоціації пропозиції щодо внесення змін у внутрішні документи Асоціації;
  м) розглядає Подання Дирекції щодо спорів пов’язаних з професійною діяльністю членів Асоціації та надає рекомендації відносно їх вирішення;
  н) затверджує склад третейського суду Асоціації;
  о) вирішує інші питання діяльності Асоціації, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації, або делеговані Раді Асоціації Загальними зборами членів Асоціації.

Виконавчий орган Асоціації

 1. Виконавчим органом Асоціації є Дирекція, яка здійснює керівництво поточною діяльністю Асоціації. Дирекцію очолює Генеральний директор. 2. Функціональні обов’язки та кількісний склад членів Дирекції затверджуються Радою Асоціації за поданням Генерального директора Асоціації.
  Рішення про персональний склад членів Дирекції приймається Радою Асоціації.
  Функціональні обов’язки членів Дирекції затверджуються Генеральним директором Асоціації.
 2. Членами Дирекції є службовці Асоціації, які не можуть перебувати у трудових відносинах із членами Асоціації та прямо або опосередковано бути пов’язаними відносинами контролю з членами Асоціації.
 3. ​До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Асоціації, крім питань, що належать довиключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації та Ради Асоціації.
 4. Дирекція Асоціації підзвітна Загальним зборам членів Асоціації та Раді Асоціації, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Асоціації у межах, встановлених Статутом Асоціації та Положенням про Дирекцію, яке схвалюється Радою Асоціації та затверджується Загальними зборами Асоціації.

Ревізор

 1. Ревізор обирається Загальними зборами членів Асоціації строком на три роки для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.
 2. До компетенції Ревізора належить:
  а) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації;
  б) здійснення поточного контролю за правильністю грошових витрат та використання майна Асоціації.
 3.  Порядок роботи Ревізора, порядок його обрання та відкликання визначаються Положенням про Ревізора, яке затверджується Загальними зборами.

Дисциплінарний комітет.

 1. Для належної реалізації принципів саморегулювання, метою яких є відповідність членів Асоціації етичним вимогам, стандартам професійної діяльності створюється Дисциплінарний комітет.
 2. Компетенція Дисциплінарного комітету, порядок його роботи, кількість його членів, порядок їх обрання та відкликання, процедура розгляду питань на його засіданнях регулюються Положенням про Дисциплінарний комітет, яке затверджується Загальними зборами.

Щодо розміру членських внесків до Асоціації

Відповідно до рішення Загальних Зборів від 17.12.2020 року (Протокол №6) встановлено наступний розмір членських внесків:

Вступний – 25 000 грн.

Періодичний (щомісячний) – 5 000 грн. (2 000 грн для членів, які не маєть діючих ФФБ)

​Долучайтеся до нас!

Фінансова установа, яка готова приєднатись до FIMA має подати до Асоціації заповнену відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ ЗАЯВУ (Додаток 1 до Положення) та АНКЕТУ (додаток 2 до Положення).