На прохання членів FIMA, які не змогли прийняти участь у Zoom-консультації, що проводилась 29 березня цього року, ще раз нагадаємо про терміни підготовки та розміщення аудиторських висновків за 2020 рік.

  1. Щодо строків проведення аудиторської перевірки.

Відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішення НКЦПФР №346 від 09.07.2020, управителі подають щорічні дані не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. Щорічні дані управителя  складаються з:

1) довідки про Управителя (додаток 1 до цього Положення);

2) довідки про розмір резервного фонду Управителя (додаток 7 до цього Положення).

3) довідки про аудиторський звіт (додаток 8 до цього Положення);

До складу щорічних Даних Управителів (крім банків) входить річна фінансова звітність, яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності.

В Додатку 8 до Положення зазначається інформація про аудиторську компанію (Назва, Код за ЄДРПОУ,  Місцезнаходження,  Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів, Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до якого включено аудитора); Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності; Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 – негативна, 04 – відмова від висловлення думки); Наявність Пояснювального параграфу (01 – є, 02 – немає); Номер та дата договору на проведення аудиту; Дата початку та дата закінчення аудиту; Дата аудиторського звіту; Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності (грн) та Примітки.

Отже, враховуючи наведене, аудиторська перевірка має бути проведена в термін до 1 квітня 2021 року. 

  1. Щодо термінів розміщення аудиторського висновку на веб-сайті управителя.

Відповідно до пункту 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством. 

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). 

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Враховуючи вищенаведене, фінансові компанії – управителі, що не є підприємствами, які становлять суспільний інтерес, розміщують на власному веб-сайті аудиторський звіт в повному обсязі в термін до 1 червня.

 

Поділитися: Поделиться в Facebook