20 липня Асоціація з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) провела черговий zoom з управителями. На зустрічі обговорили питання, пов’язані зі складанням та поданням звітності, її оприлюднення. Дякуємо за участь та експертну думку директору департаменту фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду НКЦПФР Олені Дубовій.

За підсумком підготували Інформаційне повідомлення:

19 липня 2022 р. Верховною Радою в другому читанні та в цілому прийняті:

 • законопроєкт N6244 «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»» в другому читанні в цілому.

Законом встановлено категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств — малі, середні та великі. При цьому передбачено звільнення від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малій та середній групі, а також удосконалення окремих норм щодо подання фінансової звітності.

 • законопроєкт N7378 «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» в другому читанні та в цілому.

Закон передбачає дві прості, але важливі дерегуляційні новації, спрямовані на допомогу бізнесу під час війни:

 1. Оприлюднення фінансової звітності разом з відповідними звітами за весь період не оприлюднення фінансової звітності відкладається до скасування воєнного стану (протягом трьох місяців після).
 2. Під час воєнного стану + трьох місяців після бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності.

Щодо подання звітних даних та іншої звітності.

 

На сьогодні діє Рішення НКЦПФР № 314, із змінами внесеними рішеннями НКЦПФР від 05.05.2022 N 332, від 11.05.2022 N 362, яким передбачено, що:

Подання професійними учасниками ринків капіталу, їх об’єднаннями, об’єднаннями професійних учасників організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей, що у період дії воєнного стану в Україні не були ними поданими до НКЦПФР згідно вимог відповідних нормативно-правових актів НКЦПФР, повинно бути здійснено не пізніше десятого календарного дня після дати завершення дії воєнного стану.

КРІМ ТОГО:

«…складання та подання Управителями звітних даних із врахуванням

змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2020 N 346, затверджених рішенням Комісії від 20.01.2022 N 20 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року N 346» зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 10.02.2022 N 97, починається з першого числа третього місяця, наступного після завершення дії воєнного стану.»

 

*Тут начебто вбачаємо протиріччя, але (!) в даному випадку мова йде про подання інформації для розрахунку нових нормативів, і на це надається три місяці!!!

Щодо оприлюднення фінансової звітності.

 

Рішенням НКЦПФР №378 від 13.05.2022 передбачено, що:

Вважати за можливе під час дії воєнного стану, у випадку неможливості здійснення своєчасного оприлюднення професійними учасниками ринків капіталу та професійними учасниками організованих товарних ринків на власних вебсайтах та в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності (у разі її складання відповідно до вимог законодавства) разом з аудиторським звітом, інших відомостей, які підлягають оприлюдненню згідно вимог відповідних нормативноправових актів НКЦПФР, здійснення її(їх) оприлюднення після отримання такої можливості, але не пізніше 90 днів після завершення дії воєнного стану.

 

Щодо повернення на ринку капіталів подання звітних даних та іншої звітності (інша, ніж фінансова звітність)

Повернення до подачі регулярної звітності передбачено законопроектом 7465-1. Його прийняття очікується 27-28.07.2022.

Цим законопроектом, серед іншого передбачено:

«Учасники ринків капіталу та професійні учасники організованих товарних ринків, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

 подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітні дані та іншу звітність (іншу, ніж фінансова звітність та аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність), а також у інший спосіб розкривають їх відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

 зобов’язані подавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (у тому числі на її запит або вимогу) іншу інформацію та документи відповідно до встановлених законодавством України вимог.

Учасникам ринків капіталу та професійним учасникам організованих товарних ринків, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, які протягом 30 календарних днів після закінчення граничного строку, встановленого законодавством, не подали звітність, визначену абзацом третім цього підпункту, забороняється укладати будь-які нові договори у процесі провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та вносити зміни до чинних договорів щодо збільшення зобов’язань за такими договорами.

Право зазначених у цьому абзаці осіб укладати будь-які нові договори у процесі провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та вносити зміни до чинних договорів щодо збільшення зобов’язань за такими договорами відновлюється з дня, наступного за днем подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітності відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на період перебування територіальної громади у такому переліку та протягом трьох місяців після її виключення з цього переліку не застосовуються передбачені законом заходи впливу за неподання чи несвоєчасне подання звітності, іншої інформації та/або документів, визначених абзацами третім і четвертим цього підпункту“.

Яка інформація надається до НКЦПФР

 

Рішення НКЦПФР 09 липня 2020 року № 346

ПОЛОЖЕННЯ про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щомісячні;

щорічні;

нерегулярні.

 1. Управитель подає Дані у строки:

щомісячні – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

щорічні – не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

нерегулярні – протягом 5-х робочих днів після дати їх виникнення.

 1. Нерегулярні Дані подаються Управителем про:

1) створення ФФБ; (додаток 16 до цього Положення)

2) виявлені факти порушень забудовником умов та зобов’язань за договором, що призвели до:

змін технічних характеристик об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування; (додаток 11 до цього Положення)

погіршення споживчих властивостей об’єктів об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування; (додаток 12 до цього Положення)

зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків; (додаток 13 до цього Положення)

збільшення строків будівництва більше ніж на дев’яносто днів; (додаток 14 до цього Положення)

3) введення об’єкта будівництва в експлуатацію: (додаток 15 до цього Положення)

4) припинення функціонування ФФБ/ФОН; (додаток 17 до цього Положення)

5) встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції. (додаток 18 до цього Положення)

 1. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв’язку з:

настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

 1. Дані Управителя мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати … усунення обставин непереборної сили (форc-мажорних обставин), у зв’язку з якими неможливо було подати Дані.

Рішення НКЦПФР 22 лютого 2022 року № 135

 

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/ або здійснення операцій з нерухомістю (з 22.03.2022)

 

ІV. Відомості, які ліцензіат подає до НКЦПФР під час провадження діяльності з управління майном

 1. Ліцензіат у разі створення ним в процесі провадження діяльності з управління майном нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити діяльність з управління майном згідно з отриманою ліцензією, повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до НКЦПФР: рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень відокремленому підрозділу цього ліцензіата; та затверджене в установленому порядку положення про відокремлений підрозділ, затверджені в установленому порядку внутрішні документи, зазначені у пункті 3 глави 5 розділу ІІ цих Ліцензійних умов, та документи, передбачені підпунктами 2 – 7 пункту 5 цього розділу.
 2. Ліцензіат у разі ліквідації ним відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу та/або припинення провадження таким підрозділом діяльності з управління майном згідно з отриманою ліцензією зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати до НКЦПФР рішення відповідного органу ліцензіата.
 3. Ліцензіат у разі створення ним у процесі провадження діяльності з управління майном спеціалізованого структурного підрозділу, якому надаються повноваження провадити цю діяльність, повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до НКЦПФР: довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять діяльність з управління майном, у формі додатка 15 до цих Ліцензійних умов; інформацію про наявність приміщення, необхідного для провадження діяльності з управління майном: документи, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з управління майном (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з управління майном, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру); документ з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо), пожежної сигналізації. Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, окремий документ щодо забезпечення приміщення охороною не надається.
 4. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого та/ або спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ повинен подати ті документи, передбачені пунктом 5 цієї глави, які змінились.
 5. Ліцензіат протягом п’яти робочих днів (якщо інший строк не визначено окремими підпунктами цього пункту) з дати виникнення змін у процесі здійснення діяльності з управління майном зобов’язаний повідомити НКЦПФР, а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації. При внесенні змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен подати НКЦПФР відповідний документ (документи) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу ліцензіата виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку) протягом п’яти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

2) довідки про керівних посадових осіб, фахівців ліцензіата та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном та сертифіковані, в установленому НКЦПФР порядку, у формі додатка 16 до цих Ліцензійних умов;

3) затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами;

4) відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном, з відповідними змінами, у формі додатка 14 до цих Ліцензійних умов;

5) документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням, у якому провадиться діяльність з управління майном (договір оренди/суборенди, який укладений ліцензіатом, з усіма змінами та актом про передачу приміщення в оренду/суборенду тощо) та/або документів про право власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому провадиться діяльність з управління майном, з додаванням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру). Зазначені зміни надаються у випадках, якщо зміни стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів);

6) довідки про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном, з відповідними змінами, у формі додатка 15 до цих Ліцензійних умов;

7) змін до документів, що підтверджують забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) (надається у разі укладення окремого договору на охорону). Зазначені зміни надаються у випадках, якщо зміни стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів);

8) інформації у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або звільнення/зміни особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) – для фізичної особи, та найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи – для юридичної особи, дати такого звільнення/зміни (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідченої підписом керівника ліцензіата;

9) у разі призначення особи на посаду головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку)), або покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку – анкети фізичної особи (додаток 5), яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку. Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення;

10) інформації про ділову репутацію голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи) ліцензіата, контролерів ліцензіата (у разі якщо контролером є юридична особа – голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи), ділову репутацію ліцензіата, у формі додатків 9, 10 та 11 до цих Ліцензійних умов. Анкети фізичних осіб – іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи – іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата. Зазначена інформація не подається щодо контролера ліцензіата, яким є держава, Національний банк України, територіальна громада. Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника). У разі виникнення у юридичних осіб – контролерів ліцензіата змін щодо ідентифікації, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки, інформація подається ліцензіатом протягом п’яти робочих днів з дати отримання ліцензіатом інформації про зміни, що відбулися;

11) довідки про персональний склад наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого органу ліцензіата, з відповідними змінами, у формі додатка 8 та про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) ліцензіата, з відповідними змінами, у формі додатка 13 до цих Ліцензійних умов;

12) довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи ліцензіата, з відповідними змінами, у формі додатка 1 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення такої структури. Подається у разі зміни прямих власників ліцензіата, які володіють 2 і більше відсотками статутного капіталу ліцензіата, та/або у разі зміни власників істотної участі у ліцензіаті, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника ліцензіата;

13) переліку учасників групи компаній, до якої належить ліцензіат, у формі додатка 7 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення структури групи компаній (у разі наявності такої групи). Подається у разі зміни учасників групи компаній;

14) у разі тимчасової зміни ліцензіатом місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців до НКЦПФР надається повідомлення про ці зміни не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної 38 зміни місцезнаходження (із зазначенням нового місцезнаходження, графіка роботи, а також терміну перебування за новим місцезнаходженням, посилання на вебсторінку, де оприлюднено таку інформацію (посилання має містити універсальний покажчик місцезнаходження – Universal Resource Locator (URLадресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла) та з наданням до НКЦПФР протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності. Ліцензіат при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або місцезнаходження, повідомлене НКЦПФР відповідно до цих Ліцензійних умов, якщо таке місцезнаходження відрізняється від місцезнаходження, зазначеного у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це НКЦПФР;

15) довідки про асоційованих осіб фізичної особи – власника прямої істотної участі у ліцензіаті, у формі додатка 5 до цих Ліцензійних умов. Подається ліцензіатом протягом 20 робочих днів з дати отримання ліцензіатом інформації про зміни, що відбулися в зазначеній довідці;

16) у разі зміни інформації про поверх та/або номер офісу (за наявності) ліцензіата, які були повідомлені НКЦПФР ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, до НКЦПФР надається повідомлення про ці зміни не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни поверху та/або номера офісу (за наявності) ліцензіата, якщо такі зміни не відображаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

17) інформації про власника істотної участі – фізичної особи у ліцензіаті, у тому числі кінцевого беніфіціарного власника ліцензіата, який не є контролером, у формі додатку 5 до цих Ліцензійних умов. Подається у разі виникнення змін щодо ділової репутації зазначених осіб, інформація про яку міститься у додатку 5 до цих Ліцензійних умов.

 1. Ліцензіат щороку подає до НКЦПФР довідку про схематичне зображення структури власності юридичної особи – ліцензіата, у формі додатка 1 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення такої структури, до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.
 2. У всіх документах, визначених цим розділом, які подає ліцензіат у формі додатків до цих Ліцензійних умов, слово «заявник» у всіх відмінках має бути замінено словом «ліцензіат» у відповідних відмінках.
 3. Ліцензіат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після настання обставин, перелічених в цьому пункті, подати до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку інформацію про:

арешт коштів на банківських рахунках ліцензіата. Подається ліцензіатом не пізніше наступного робочого дня після того, як йому стало відомо про арешт коштів на банківських рахунках ліцензіата;

зміну графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка роботи у зв’язку з перенесенням вихідних та робочих днів відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку України), адреси вебсайту ліцензіата, зміну контактних даних (телефону, адреси електронної пошти); зміну банку, що обслуговує ліцензіата;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

прийняття рішення про припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, з додаванням відповідного рішення.

 1. Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з копією аудиторського звіту ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це НКЦПФР із зазначенням посилання на вебсторінку власного вебсайту, де була оприлюднена зазначена інформація. Таке посилання повинно мати універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файлу, на який здійснюється посилання.

 

Завантажити (DOCX, 25KB)

Поділитися: Поделиться в Facebook