ЛИСТ НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляє наступне.

Пунктом 8 частини першої статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлено, що істотна участь – пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

Згідно пункту 20 частини першої статті 2 розділу І Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон) значний вплив на управління або діяльність юридичної особи це можливість змінювати керівника або осіб, які призначаються до органу управління юридичної особи, незалежно від формального прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою статутного капіталу та/або правом голосу акцій (часток) юридичної особи, а так само можливість доступу до інсайдерської інформації, що прямо або опосередковано стосується юридичної особи, яка дає можливість ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення управлінських рішень, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи такої юридичної особи.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 розділу І Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 № 394 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 за № 635/20948 (зі змінами) (далі – Порядок), істотна участь незалежно від формального володіння це можливість значного впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння прямо або опосередковано часткою у статутному капіталі такого професійного учасника фондового ринку.

При цьому, згідно абзацу третього пункту 3 розділу І Порядку особа або група осіб повинна(і) погодити намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином така істотна участь збуватиметься або збільшуватиметься.

Також, необхідно врахувати, що відповідно до абзацу другого пункту З розділу І Порядку у разі якщо будь-яка особа, на момент виникнення у неї наміру набуття істотної участі незалежно від формального володіння у професійному учаснику фондового ринку, має погодження НКЦПФР на володіння істотною участю у такому професійному учаснику фондового ринку, то погодження такою особою наміру набуття істотної участі незалежно від формального володіння не потрібно.

Додатково слід зазначити, що відповідно до ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видами:

ділова репутація власника істотної участі є такою, що не відповідає ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видами, якщо наявні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі у фінансовій установі / товарній біржі;

структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата є такою, що не відповідає вимогам ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видами, якщо вона є непрозорою, а саме не дотримані вимоги щодо її прозорості, зокрема, власниками істотної участі порушений порядок погодження набуття такої істотної участі.

Відповідно до частини третьої статті 244 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Згідно статті 246 ЦКУ довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Абзацом другим частини другої статті 207 ЦКУ визначено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її

установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 207 ЦКУ правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Згідно частини першої статті 11 ЦКУ цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки.

Статтею 75 Закону встановлені наслідки недотримання вимог щодо набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – професійний учасник), зокрема:

юридична або фізична особа, яка набула участь у професійному учаснику (крім банків) таким чином, що стала прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50, 75 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника чи правом голосу акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника та/або незалежно від формального володіння почала справляти значний вплив на управління або діяльність професійного учасника без отримання рішення НКЦПФР про погодження набуття участі, не має права голосу за такими акціями до моменту виконання вимог статті 74 цього Закону;

рішення загальних зборів, прийняті з використанням акцій (часток) у капіталі, що відповідно до частини першої цієї статті не дають права голосу, та за умови невикористання яких рішення загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.

Враховуючи вищезазначене, у разі якщо учасник (акціонер) професійного учасника надав за довіреністю іншій особі широке коло повноважень щодо, зокрема, розпорядження майном довірителя, з правом такої особи на власний розсуд визначати умови відповідних правочинів щодо такого майна, брати участь та голосувати на власний розсуд на загальних зборах учасників професійного учасника тощо, у такому разі така особа при наявності у неї наміру вчинити дію, визначену довіреністю, повинна погодити в НКЦПФР намір набуття істотної участі у професійному учаснику незалежно від формального володіння, крім випадку, передбаченому абзацом другим пункту 3 розділу І Порядку.

У разі, якщо особа, якій надано за довіреністю вищезазначене широке коло повноважень, вчиняє дію(ї), визначену(і) довіреністю без погодження НКЦПФР наміру набуття істотної участі у професійному учаснику незалежно від формального володіння (крім випадку, передбаченому абзацом другим пункту З розділу І Порядку):

особа є такою, що порушила порядок погодження набуття істотної участі у професійному учаснику, і відповідно її ділова репутація є такою, що не відповідає ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видами;

структура власності такого професійного учасника є такою, що не відповідає ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видами.

У такому випадку НКЦПФР відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» застосовує заходи впливу до відповідного професійного учасника.

Якщо така особа без отримання погодження НКЦПФР наміру набуття істотної участі у професійному учаснику незалежно від формального володіння бере участь та голосує на власний розсуд на загальних зборах учасників професійного учасника від імені довірителя, рішення, прийняті на таких загальних зборах з використанням акцій (часток) цього довірителя, та за умови невикористання прав голосу за якими рішення загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили. При цьому, посилання на таку довіреність як документ, який уповноважує вказану довірену особу брати участь у загальних зборах, наявне в протоколі загальних зборів професійного учасника, означає факт вчинення дії, визначеної довіреністю.

У разі надання учасником (акціонером) професійного учасника певній особі довіреності на вчинення певних дій, у тому числі на право участі та голосування на загальних зборах учасників професійного учасника, яка містить завдання щодо голосування, тобто конкретний перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням щодо кожного з питань порядку денного, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, такій особі не потрібно здійснювати дії щодо погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку. Посилання на таку довіреність як документ, який уповноважує вказану довірену особу як представника учасника (акціонера) професійного учасника брати участь та голосувати на загальних зборах згідно з отриманим завданням щодо голосування, повинно бути в протоколі загальних зборів учасників (акціонерів) професійного учасника. Довіреність повинна бути оформлена відповідно до законодавства.

Поділитися: Поделиться в Facebook