Відбулася Zoom-консультація FIMA з питань атестації та сертифікації фахівців управителів ФФБ.

Дякуємо всім за участь!

Отже щодо сертифікації фахівців відповідно до Ліцумов:

Однією з вимог Ліцензійних умов є:

«Здійснювати дії (операції), які пов’язані з безпосереднім провадженням діяльності з управління майном відповідно до внутрішніх документів (правил, положень тощо) ліцензіата, що визначають порядок провадження діяльності з управління майном, мають право тільки сертифіковані фахівці.»

При цьому, сертифікований фахівець – фізична особа, на ім’я якої виданий сертифікат НКЦПФР на право здійснення дій, які безпосередньо пов’язані з провадженням професійної діяльності на ринках капіталу, термін дії якого не закінчився.

Необхідна кількість сертифікованих фахівців ліцензіата встановлюється ліцензіатом самостійно, але повинна бути не менше трьох осіб і бути такою, щоб забезпечити безперервність надання послуг і відповідати організаційній структурі ліцензіата.

Для сертифікації заявник повинен мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності.

Сертифікат видається на строк дії кваліфікаційного посвідчення. Дата закінчення дії сертифіката є останнім днем дії кваліфікаційного посвідчення.
Строк дії кваліфікаційного посвідчення – три роки з дати його видачі. Після закінчення строку дії кваліфікаційного посвідчення фахівець може отримати нове кваліфікаційне посвідчення після проходження атестації в порядку

Особи, які станом на 31 серпня 2021 року мають кваліфікаційні посвідчення, отримані відповідно до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого Наказом № 215, які продовжують або мають намір продовжувати здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, починаючи з 01 вересня 2021 року, до закінчення строку дії таких кваліфікаційних посвідчень з метою отримання нового кваліфікаційного посвідчення повинні в порядку, встановленому Положенням про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим цим рішенням, пройти повторну атестацію.

Тобто, якщо отримано кваліфікаційне посвідчення, наприклад, у 2020 році, то воно є чинним до 2023 року. Проте, до закінчення терміну його дії необхідно отримати новий документ.

Оформлює та видає фахівцям кваліфікаційні посвідчення за результатами проведення кваліфікаційних іспитів Атестаційний центр.

Функції Атестаційного центру має право виконувати юридична особа, яку визначено рішенням Комісії Атестаційним центром.
Інформація про Атестаційний центр розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

Атестаційний центр самостійно встановлює розмір оплати за надання послуг з проведення кваліфікаційного іспиту.

Тестові завдання для іспиту розробляються Методичним центром на основі програми кваліфікаційного іспиту.
Програми кваліфікаційного іспиту за кожним напрямом кваліфікації оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії.

Програма кваліфікаційного іспиту складається з чотирьох розділів:
Розділ Програми I. Базові знання – перевірка знань особи з основ економіки та фінансів та базового законодавства на фондовому ринку;
Розділ Програми II. Етичні норми – перевірка освоєння особою етичних аспектів діяльності на фондовому ринку та норм етичних кодексів;
Розділ Програми III. Спеціальне законодавство на фондовому ринку – перевірка знань особи зі спеціального законодавства з питань провадження професійної діяльності на фондовому ринку в Україні;
Розділ Програми IV. Практичні вміння та навички – перевірка здатності особи застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення практичних та ситуаційних завдань під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

При цьому:
Розділи Програми І та II є загальними для всіх напрямів кваліфікації.
Розділи Програми III та IV є спеціальними для кожного напряму кваліфікації.

Щодо ТОКЕНІВ.

Фахівцю може бути зараховано екзаменаційний модуль на підставі здійснення ним безперервного розвитку.
Безперервний професійний розвиток фахівця на фондовому ринку (далі – безперервний розвиток) – безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівця впродовж періоду здійснення ним дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Одиницею вимірювання результатів безперервного розвитку фахівця є ТОКЕН.

Токени нараховуються саморегулівною організацією.

Такий статус має наша з Вами Асоціація з 05 серпня цього року.

Певна форма безперервного розвитку передбачає нарахування відповідної кількості токенів.

За формами безперервного розвитку саморегулювною організацією нараховуються токени:

1) навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо – 1 година – 1 токен;
2) успішне складення іспитів або інших випробувань – 1 іспит – 5 токенів;
3) викладання курсу лекцій, семінарів, програм навчання тощо 1 година – 3 токени;
4) виступи на міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових, науково-практичних, науково-методологічних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо 1 година – 5 токенів;
5) участь у робочих групах, засіданнях профільних комітетів щодо вдосконалення законодавства 1 година – 2 токени;
6) публікації наукових, науково-практичних статей у друкованих, або електронних фахових, або інших професійних виданнях в Україні та закордоном – 5 000 друкованих знаків – 2 токени;
7) видання книг, монографій, підручників, посібників закордоном – одне видання – 12 токенів;

Саморегулівна організація нараховує токени за кожний факт безперервного розвитку.

Строк дії токена(-ів) – 3 роки з дати його (їх) нарахування.

Токени мають містити інформацію про напрям кваліфікації та екзаменаційний модуль, до якого вони відносяться.

Всі фахівці на фондовому ринку зобов’язані отримати 10 токенів на рік.
При цьому, за рік необхідно отримати не менше ніж 2 токени з етичних норм.
Звітним роком є календарний рік, з 01 січня по 31 грудня кожного року.
Саморегулівною організацією ведеться особиста картка обліку токенів фахівця на фондовому ринку.

Для отримання кваліфікаційного свідоцтва фахівець подає саморегулівній організації:
– Заяву про нарахування токенів в довільній формі;
– Документи, які підтверджують факти безперервного розвитку.

В документі, що підтверджує факт безперервного розвитку повинно бути зазначено:

1) форму безперервного розвитку;
2) тему безперервного розвитку на фондовому ринку, яка дозволяє визначити напрям кваліфікації та екзаменаційний модуль, до якого вона відноситься;
3) кількість годин або друкованих знаків;
4) дату безперервного розвитку;
5) дату видачі документа.

Подані заявником документи розглядаються протягом 10 (десяти) робочих днів від дати подання.
Саморегулівна організація за результатами розгляду документів видає кваліфікаційне свідоцтво або приймає рішення про відмову в видачі кваліфікаційного свідоцтва.

Саморегулівна організація здійснює акредитацію заходів, які належать до форм безперервного розвитку, за поданням організаторів відповідних заходів.

Заходи безперервного розвитку, організовані АСОЦІАЦІЄЮ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ вважаються акредитованими.

Нормативні посилання:

Ліцензійні умови провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, затверджені Рішенням НКЦПФР № 61 від 02.02.2021 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0455-21#Text

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (проєкт)
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12519908

Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затверджене Рішенням НКЦПФР № 1464 від 13.08.2013 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1572-13#n52

Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене Рішенням НКЦПФР № 319 від 25.06.2020 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0868-20#n137

 

 

 

 

 

 

Поділитися: Поделиться в Facebook